Chester Player Stats

Name Played Goals Avg Exclusions Avg
Andrew Gordon 3 0 0.0 0 0.0
Al (Alasdair) Grubb 3 4 1.3 2 0.7
Leo Hewitt 3 0 0.0 0 0.0
Joe Hutcheson 3 2 0.7 0 0.0
Liam McCarthy 3 5 1.7 4 1.3
George Middlehurst 3 0 0.0 0 0.0
Giulio Noro 2 0 0.0 0 0.0
Nik (Nikolaos) Papantoniou 3 4 1.3 0 0.0
Tom (Thomas) Sabell 3 1 0.3 3 1.0
Tom (Thomas) Whieldon 3 0 0.0 1 0.3
Eddie (Edwin) Wild 3 1 0.3 0 0.0
Paul Williams 3 11 3.7 4 1.3