Exeter (M)

Saturday 23 February, 2019, Watford

Time White Team Blue Team
14:15 Portobello Exeter
18:00 Polytechnic Exeter

Sunday 24 February, 2019, Watford

Time White Team Blue Team
10:30 Durham Palatinates Exeter

Saturday 16 March, 2019, Haberdashers

Time White Team Blue Team
14:15 Sheffield Exeter

Sunday 17 March, 2019, Haberdashers

Time White Team Blue Team
10:00 Caledonia Exeter