Sheffield Sharks (F)

Saturday 18 January, 2020, Aldershot

Time White Team Blue Team
13:40 Sheffield Sharks Coventry
18:20 Sheffield Sharks Liverpool Lizards

Saturday 8 February, 2020, Ponds Forge Pitch 1, Sheffield

Time White Team Blue Team
14:30 Sheffield Sharks Otter

Sunday 9 February, 2020, Ponds Forge Pitch 1, Sheffield

Time White Team Blue Team
10:00 Manchester Sheffield Sharks

Saturday 29 February, 2020, East Manchester

Time White Team Blue Team
12:15 Sheffield Sharks Liverpool Lizards

Sunday 1 March, 2020, East Manchester

Time White Team Blue Team
12:15 Sheffield Sharks Coventry

Saturday 21 March, 2020, Coventry

Time White Team Blue Team
12:15 Sheffield Sharks Otter

Sunday 22 March, 2020, Coventry

Time White Team Blue Team
12:15 Manchester Sheffield Sharks