Sheffield Stingrays (F)

Saturday 5 February, 2022, Northampton

Time White Team Blue Team
12:30 Sheffield Stingrays Watford
17:10 Sheffield Stingrays Southampton

Sunday 6 February, 2022, Northampton

Time White Team Blue Team
10:00 Sheffield Stingrays Birmingham

Saturday 5 March, 2022, Grantham

Time White Team Blue Team
18:20 Sheffield Stingrays Cheltenham

Sunday 6 March, 2022, Grantham

Time White Team Blue Team
14:30 Welsh Wanderers Sheffield Stingrays